REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez biuro tłumaczeń Slavic z siedzibą w Gdyni przy ulicy 3 Maja 19/12, NIP: 591-148-18-28, REGON: 221797473, adres e-mail: biuro@slavic.pl, telefon: +48 881 33 88 88, www.slavic.pl (zwanego dalej „Biurem”).

Zamawiającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta lub zamierza korzystać z usług Biura.

Korzystając z usług Biura Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia.

Zakres usług

Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione, tłumaczenia ustne oraz weryfikację i korektę tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Zamawianie i wycena tłumaczeń

Zamawiający składa zamówienie tłumaczenia w formie pisemnej na adres e-mail biuro@slavic.pl lub telefonicznie.

Zamawiający zobowiązany jest przekazać materiały niezbędne do wyceny tłumaczenia przesyłając je na adres e-mail biuro@slavic.pl, za pomocą formularza na stronie www.slavic.pl lub dostarczając je osobiście do biura. W razie braku możliwości skorzystania z powyższych sposobów, można ustalić z Biurem inną formę dostarczenia materiałów.

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie na podstawie dostarczonych do wglądu przez Zamawiającego materiałów. Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje Zamawiającego do skorzystania z oferty Biura.

Wycena tłumaczenia pisemnego jest uzależniona od języka źródłowego i docelowego, rodzaju dostarczonego dokumentu, jego formy graficznej, dziedziny i terminologii specjalistycznej, terminu realizacji zlecenia, formy wynikowej tłumaczenia etc.

Wycena tłumaczenia ustnego zależy od języka, terminu tłumaczenia, dziedziny i terminologii specjalistycznej, miejsca realizacji usługi oraz dodatkowych kosztów, które musi ponieść tłumacz (dojazd, zakwaterowanie z wyżywieniem itp.).

Biuro zastrzega sobie możliwość doliczenia zwyżki cenowej w przypadku: a) zlecenia w trybie ekspresowym, b) materiałów mało czytelnych (pisanych odręcznie, przesłanych faksem itp.), c) specjalnych wymagań Zamawiającego co do formatu graficznego tekstu docelowego.

Podstawową jednostką w kalkulacji wyceny tłumaczenia jest „strona rozliczeniowa”. W przypadku tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych) jedna strona rozliczeniowa (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości) to 1125 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) jest to 1800 znaków ze spacjami. Ilość znaków ze spacjami (wg statystyk edytora tekstu) w przypadku tłumaczeń pisemnych niepoświadczonych dzielona jest przez 1800, a otrzymany wynik zaokrąglany w górę z dokładnością do 0,5 strony. W przypadku tłumaczeń pisemnych poświadczonych ilość znaków ze spacjami dzielona jest przez 1125, a otrzymany wynik jest zaokrąglany w górę z dokładnością do 1 strony.

Zlecenie zostaje potwierdzone z chwilą przesłania przez Zamawiającego potwierdzenia przelewu kwoty przedpłaty na podane konto. W uzasadnionych przypadkach wystarczające jest przesłanie podpisanego druku potwierdzenia zlecenia tłumaczenia. Druk zlecenia jest wystawiany przez Biuro jedynie dla firm i instytucji na drodze obopólnego porozumienia.

W przypadku braku potwierdzenia zlecenia, Biuro nie jest zobowiązane do realizacji tłumaczenia.

Zasady wykonywania tłumaczeń

Biuro zobowiązuje się do realizacji zleceń z należytą starannością i w ustalonym terminie.

Termin realizacji zlecenia oraz sposób jego dostarczenia jest każdorazowo ustalany z Zamawiającym.

Zlecenia wykonywane w tym samym lub kolejnym dniu roboczym, podobnie jak tłumaczenia, które wymagają od tłumacza pracy w nocy, w weekendy i/lub święta, mogą być traktowane jako ekspresowe bez względu na liczbę stron tekstu do tłumaczenia.

W przypadku większej objętości dokumentacji Biuro ma prawo podzielić materiał pomiędzy kilku tłumaczy.

Zamawiający ma prawo odwołać realizację tłumaczenia w dowolnym momencie w formie pisemnej. Odwołując realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do momentu odwołania realizacji tłumaczenia oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Biuro w związku z realizacją zamówienia.

W przypadku dostarczenia tłumaczeń pocztą (przesyłką inną niż priorytetowa) lub kurierem, koszt przesyłki pokrywa Zamawiający.

W przypadku tłumaczeń specjalistycznych (technicznych, medycznych itp.), wskazane jest przekazanie przez Zamawiającego źródła fachowego słownictwa, odpowiednich materiałów pomocniczych i/lub umożliwienie konsultacji z osobą posiadającą wiedzę z danej dziedziny.

Jeżeli Zamawiający wymaga zastosowania konkretnej terminologii w tłumaczeniu, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z materiałami do tłumaczenia słownika terminologii (glosariusza), o ile takowy istnieje. W przeciwnym razie Biuro nie będzie rozpatrywać reklamacji dotyczących użycia przez tłumacza innego słownictwa, oddającego znaczenie tekstu źródłowego .

Płatności

Płatności mogą być dokonywane: a) przelewem, b) gotówką, c) przez system PAYPAL.

Biuro przekaże dane do płatności wraz z wyceną tłumaczenia.

Zamawiający jest zobowiązany do przedpłaty należności za tłumaczenie w momencie składania zamówienia we wskazany przez Biuro sposób. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający uiszcza należność za tłumaczenie po otrzymaniu tłumaczenia w terminie określonym na wystawionej przez Biuro fakturze.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności Biuro ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

Poufność

Biuro zobowiązuje się do zachowania i ochrony poufności tekstów i danych osobowych na każdym etapie wyceny i realizacji zlecenia. Materiały przekazane przez Zamawiających oraz ich dane osobowe w żadnym przypadku nie służą celom innym niż te, dla których je uzyskano. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, wszystkie materiały przekazywane przez Zamawiającego są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Na życzenie Zamawiającego Biuro może zobowiązać się na piśmie do zachowania poufności.

Zamawiający dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w procesie zamawiania tłumaczenia. Zamawiający ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

Reklamacje

Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami (strona tłumaczenia, numer wiersza) co do wątpliwych fraz, zdań czy fragmentów tłumaczenia wraz z uzasadnieniem wątpliwości. W reklamacji należy również podać dane kontaktowe do osoby formułującej zastrzeżenia w celu uściślenia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację w terminie 14 dni od zrealizowania zlecenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Biuro jest zobowiązane do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia z zachowaniem terminu umożliwiającego skorygowanie tłumaczenia.

Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania poprawy reklamowanego tekstu.

Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności, jej opóźnienia czy renegocjacji ceny.

Odpowiedzialność Biura z tytułu wykonania tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego za wykonane tłumaczenie.

Wyłączenia odpowiedzialności Biura w przypadku reklamacji

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu, jeśli wynikają one z błędnego lub nieczytelnego tekstu źródłowego, dostarczonego przez Zamawiającego, a także za błędy w tłumaczeniu powstałe z winy Zamawiającego lub z nieścisłości merytorycznych w treści tekstu zleconego do tłumaczenia.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji tłumaczenia, o ile wynika ono z przyczyn niezależnych od Biura (np. awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienie lub uszkodzenie dokumentów spowodowane przez firmy kurierskie, Pocztę Polską i innych dostawców, inne wydarzenia losowe, siła wyższa). W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Biuro zobowiązuje się przystąpić do realizacji zlecenia możliwie jak najszybciej po ustaniu działania okoliczności uniemożliwiających realizację zlecenia.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Zamawiającego zamówienia lub uszkodzenie tłumaczenia (w formie elektronicznej lub papierowej).

W przypadku tłumaczeń ustnych niedostarczenie materiałów umożliwiających tłumaczowi przygotowanie się do tłumaczenia może mieć wpływ na nieuznanie ewentualnej reklamacji usługi.

Postanowienia końcowe

Biuro nie wyraża zgody do udostępniania swoich tłumaczeń innym biurom tłumaczeń i/lub tłumaczom.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Biura.